jump to navigation

Dadi Godhong Emoh Nyuwek, Dadi Banyu Emoh Nyawuk July 1, 2007

Posted by tintaungu in Reksa.
trackback

WEWARAH luhur tumraping bebrayan Jawa dadi godhong emoh nyuwek, dadi banyu emoh nyawuk, nduweni teges kang jero. Samangsa wong mau wis di larakake atine, digawe sengsara utawa dicilakakake dening liyan, mesthi wae tuwuh rasa ora senenge. Ing babagan iki banjur nduweni rasa pangigit-igit marang wong sing wis gawe laraning ati, sengsara utawa cilakane, kepara nduweni pepenginan kepriye carane bisa males tumindak kasebut.

Ibarat godhong wong mau ora gelem nyuwek, kamangka godhong kasebut pigunane mesthi nganggo disuwek yen arep dimanfaatake. Semono uga banyu, yen arep nggunakake mesthi kudu dicidhuk utawa dicawuk. Yen nganti loro-lorone wis ditindakake, ateges wong mau wis ora gelem srawung, sapa aruh utawa candhuk lawung, minangka gambaran saking mangkele.

Drs Pardi Suratno MHum lan Henniy Astiyanto SH nulisake ing bukune Gusti Ora Sare ‘65 Mutiara Nilai Kearifan Budaya Jawa’, bebrayan Jawa mangerteni wong urip kuwi nggone lali. Tegese sapa wae bisa tumindak lali, lan ora luput saka tumindak salah utawa sing ora sa mesthine. Mula wis trep lan wicaksana yen bebrayan Jawa ngelingake, menehi pangapura marang wong sing wis tumindak ala mau jalaran lagi lali.

Ing babagan iki banjur tuwuh anane unen-unen tega larane ora tega patine, senajan kepriye wae wong sing wis tumindak nalisir mau yen durung kebangeten isih bisa dielingake utawa dilempengake. Bab mau jalaran anane unen-unen wong urip kuwi nggone lali, sahengga ora nganti tuwuh anane ipat-ipat pangudarasa kang ala marang wong mau.

Kuwi kabeh mau minangka kendhali, amrih wong kuwi sadurunge tumindak dipikir kanthi patitis, ngati-ati, aja nganti gawe jengkele, lara atine, kuciwane utawa nesune wong liya.

Jalaran yen nganti sepisan wong kuwi tumindak salah, sahengga wong liya sing wis digawe lara, kuciwa, jengkel ora gelem ngapura kanthi tulus, mesthi tuwuh anane tembung dadi godhong emoh nyuwek, dadi banyu emoh nyawuk paribasane. Wong mau banjur emoh srawung, ora gelem sapa aruh utawa candhuk lawung, jalaran wis digawe lara ati, kuciwa lan sapanunggalane. Bebendu paling gedhe maneh, yen nganti wong mau disebratake diusir lan diwetokake saka lingkungan kulawarga, sahengga wong mau banjur pedhot sesambungane karo sapa wae. Mula sing wigati, wong kuwi kudu tansah njaga aja nganti nggawe kuciwa, lara ati, jengkel sing marakake wong liya mangkel jalaran rumangsa diidak-idak ajining diri.  

Saking : Mekarsari edisi 13 Mei 2007

  

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: